Hoppa till innehåll

ANMÄLAN TILL ÅRSMÖTE SENAST DEN 16 DECEMBER
till info@svenskmagiskcirkel.se

Information om inloggning skickas ut efter anmälan och senast den 17 december

 1. Öppnande 
 2. Parentation 
 3. Fastställande av dagordning 
 4. Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän, tillika rösträknare,för årsmötet 
 5. Avgående styrelse redogör för verksamheten under året och föredrar räkenskaperna 
 6. Revisorerna avger sin granskningsberättelse 
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
 8. Valberedningens förslag 
 9. Val av president 
 10. Val av styrelseledamöter och suppleanter 
 11. Val av 2 revisorer och 1 revisorssuppleant 
 12. Val av 2 personer i valberedning 
 13. Fastställande av avgifter för kommande år 
 14. Motioner och propositioner 
 15. Eventuella övriga frågor som tagits upp i samband med fastställande av dagordningen. Dessa frågor kan diskuteras och vid behov hänskjutas till styrelsen. 
 16. Mötets avslutande 

Möteshandlingar kan beställas via info@svenskmagiskcirkel.se