Hoppa till innehåll

Dagordning
1.  Öppnande
2.  Parentation
3.  Fastställande av dagordning
4.  Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän, tillika rösträknare, för årsmötet
5.  Avgående styrelse redogör för verksamheten under året och föredrar räkenskaperna.
6.  Revisorerna avger sin granskningsberättelse
7.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8.  Valberedningens förslag
9.  Val av president
10. Val av styrelseledamöter och suppleanter
11. Val av två revisorer och 1 revisorssuppleant
12. Val av 2 personer i valberedning
13. Fastställande av avgifter för kommande år
14. Motioner och propositioner
15. Eventuella övriga frågor som tagits upp i samband med fastställande av dagordningen. Dessa frågor kan  diskuteras och vid behov hänskjutas till styrelsen.
16. Mötets avslutande

Anmälan till årsmöte senast den 1 december till
info@svenskmagiskcirkel.se