Hoppa till innehåll

SMC Årsmöte 3 december 2023, kl 14.00 (digitalt möte)

Dagordning

1.  Öppnande

2.  Parentation

3.  Fastställande av dagordning

4.  Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän, tillika rösträknare, för årsmötet

5.  Avgående styrelse redogör för verksamheten under året och föredrar räkenskaperna.

6.  Revisorerna avger sin granskningsberättelse

7.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

8.  Valberedningens förslag

9.  Val av president

10. Val av styrelseledamöter och suppleanter

11. Val av två revisorer och 1 revisorssuppleant

12. Val av 2 personer i valberedning

13. Fastställande av avgifter för kommande år

14. Motioner och propositioner

15. Eventuella övriga frågor som tagits upp i samband med fastställande av dagordningen. Dessa frågor kan  diskuteras och vid behov hänskjutas till styrelsen.

16. Mötets avslutandeAnmälan till årsmöte senast den 1 december till info@svenskmagiskcirkel.se
Information om inloggning skickas ut efter anmälan och senast den 2 december.