Hoppa till innehåll

Stadgar

Stadgar

Org nr 802002-2193
Svensk Magisk Cirkel bildades 3 mars 1946
Stadgarna reviderade den 28 april 2024 

§ 1. Föreningens namn, ändamål och säte
Föreningens namn är Svensk Magisk Cirkel, med akronymet SMC. 

SMC har till ändamål att 

 • tillvarata och främja magins intressen genom att stimulera intresset för magi och verka för dess erkännande som konstart, 
 • stödja artister i deras utveckling 
 • sammanföra medlemmar under trevliga former. 

 SMC verkar i Sverige och har sitt säte i Stockholm. 

§ 2. Medlemskap
SMC är öppen för alla som bidrar till att uppfylla föreningens syfte, såväl amatörer som professionella. Medlem under 30 år äger rätt att delta i SMC:s juniorsektion – från och med det år medlemmen fyller 19 år ska dock avgift erläggas som senior. Medlemsantalet är obegränsat. 

Medlem får ej avslöja magins principer för en massmarknad i tal, skrift, TV, film, radio, på internet eller härmed jämförliga media. 

Till hedersledamot kan styrelsen utnämna personer, inom eller utom föreningen, som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt har bidragit till SMC:s eller magins utveckling. Utnämning till hedersledamot ska av styrelsen förankras bland medlemmarna genom ett beslut vid årsmöte. Hedersledamöter är befriade från medlemsavgift. 

Medlem som genom sitt arbete på ett alldeles särskilt sätt bidragit till SMC:s verksamhet kan av styrelsen tilldelas föreningens förtjänsttecken. 

Medlemmar med 50 års oavbrutet medlemskap är avgiftsbefriade. 

Flera personer i samma familj som önskar bli medlemmar kan ansöka om familjemedlemskap. Om dessa personer inte är skrivna på samma adress ska familjerelationen kunna styrkas på annat sätt. 

§ 3. Inträde
Inträdessökande ska för inträde ha förmåga att bidra till SMC:s ändamål. Antingen som amatör eller professionell artist, samlare, magihistoriker, arrangör eller liknande. 

Ansökan om medlemskap ska ske på särskilt ansökningsformulär. Inträde i SMC fastställs av styrelsen eller av styrelsen delegerad ledamot efter det att medlemsavgift inbetalts. 

§ 4. Utträde
Ansökan om utträde ur SMC görs skriftligen via post eller elektroniskt till styrelsen. Utträde beviljas från och med kommande verksamhetsår. För innevarande verksamhetsår är medlemmen skyldig att betala de avgifter som är fastställda. 

§ 5. Uteslutning
Medlem som bryter mot SMC:s stadgar, dess beslut eller som inte fullgör sina ekonomiska förpliktelser mot föreningen kan uteslutas av styrelsen. Medlem kan begära att årsmöte prövar sådant styrelsebeslut. 

§ 6. Årsmöte
Årsmöte är cirkelns högsta beslutande organ. 

Endast två på varandra följande årsmöten kan ändra dessa stadgar. Dock kan årsmötet ej ändra stadgans § 13. Om cirkelns upplösning. För ändring av stadgarna krävs beslut med minst två tredjedelar (2/3) av antalet avgivna röster. 

Röstberättigad och valberättigade vid årsmöte är varje medlem som har betalt medlemsavgift innan årsmötet. Medlem kan endast utöva sin rösträtt personligen. Vid lika röstetal har presidenten utslagsröst. Voteringar är öppna om inte sluten votering begärs. 

Årsmötet utser presidium för årsmötet. 

Årsmöte utser styrelse och prövar fråga om avgående styrelses ansvarsfrihet. 

Om möjligt bör årsmöte förläggas i anslutning till årsdagen av föreningens grundande. 

Kallelse till årsmöte skall vara medlemmarna tillhanda senast tre veckor före den dag mötet avses hållas. Inget utöver vad som framgår av kallelsen får tas upp och beslutas på årsmötet. 

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmöte. Förslag från medlem ska ha inkommit till styrelsen senast sex veckor före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslag från medlem. 

Årsmöte skall ha följande dagordning: 

 • Öppnande 
 • Parentation 
 • Fastställande av dagordning 
 • Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän, tillika rösträknare,för årsmötet 
 • Avgående styrelse redogör för verksamheten under året och föredrar räkenskaperna 
 • Revisorerna avger sin granskningsberättelse 
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
 • Valberedningens förslag 
 • Val av president 
 • Val av styrelseledamöter och suppleanter 
 • Val av 2 revisorer och 1 revisorssuppleant 
 • Val av 2 personer i valberedning 
 • Fastställande av avgifter för kommande år 
 • Motioner och propositioner 
 • Eventuella övriga frågor som tagits upp i samband med fastställande av dagordningen. Dessa frågor kan diskuteras och vid behov hänskjutas till styrelsen. 
 • Mötets avslutande 

§ 7.Extra årsmöte
Styrelsen kan vid behov kalla till extra årsmöte. 

§ 8. Styrelse
Styrelse ska bestå av en President och minst 6 ledamöter samt 2 suppleanter. Årsmöte har dock efter inkommen motion eller proposition rätt att besluta om ett annat antal styrelseledamöter. President utses av årsmöte, i övrigt konstituerar styrelsen sig själv. President väljs på ett år och övriga ledamöter på två år.  

Styrelsen skall, efter kallelse av presidenten, hålla protokollförda möten efter behov under verksamhetsåret. Styrelsen är beslutsmässig när minst 4 ledamöter är närvarande. 

§ 9. Ekonomisk förvaltning
För cirkelns förbindelser svarar endast dess tillgångar. Inget beslut kan fattas och inget avtal tecknas av enskild styrelseledamot. 

Cirkelns firma tecknas av president och kassör var för sig. 

Styrelsen svarar solidariskt för sina beslut. 

Årsmöte utser 2 revisorer och en revisorssuppleant. Dessa väljs på ett år. Dessa skall för årsmöte förelägga granskning av såväl bokföring som verksamhet. 

§ 10. Valberedning
Valberedning skall förelägga årsmöte förslag till samtliga på mötet valbara poster. 

Valberedning består av två på årsmötet utsedda ledamöter och utsedd ledamot från styrelsen adjungerad. 

§ 11. Avgifter
Årsavgift fastställs av årsmöte för kommande verksamhetsår.   

§ 12. Bibliotek
Svensk Magisk Cirkel förvaltar ett bibliotek vars mål och syfte är att bevara trolleri i form av skrift, bild, ljud och film för kommande generationer och ett ställe dit medlemmar och gäster är välkomna för att studera och forska om trolleri.

§ 13. Cirkelns upplösning
Cirkeln kan ej upplösas om minst 5 medlemmar röstar för dess bestående. Vid cirkelns eventuella upplösning skall kvarlåtenskapen tillfalla ideell verksamhet inom ramen för cirkelns ändamål. Kvarlåtenskapen får ej delas upp mellan kvarvarande medlemmar.