Hoppa till innehåll

Regler för SM i trolleri

1. Om medverkan

a. Den som är ansluten till en magisk förening i Sverige är välkommen att delta i Svenska Mästerskapen i Trolleri (SM).

b. Den eller de artister som är bokade att framföra ett seminarium, en akt eller en hel show under den kongress eller i det sammanhang till vilket Svenska Mästerskapen är knuten, får inte delta i tävlingarna.

c. En tävlingsdeltagare som tidigare erhållit ett Grand Prix för en akt vid SM är inte tillåten att tävla igen med väsentligen samma akt.

d. En tävlingsdeltagare måste vara registrerad som deltagare under kongressen i samband med SM. Samtliga avgifter såsom kongressavgift och eventuell tävlingsavgift ska vara betalda före sista betalningsdatum.

e. Inom SM finns en speciell juniorklass. I tävlingssammanhang är man junior fram till det år man fyller 18 år. Därefter är man senior. Dock räknas en juniors poäng in i den totala poängbedömningen av seniorklassen. En junior kan alltså erhålla pris i en kategori tillhörande seniorklassen.

f. En skriftlig anmälan om deltagande vid tävlingarna ska vara inlämnad till Svensk Magisk Cirkels styrelse eller av styrelsen utsedd tävlingsledare, senast en månad före SM.

g. Genom att anmäla sig till tävlingen, godkänner den tävlande regler och rutiner i detta dokument.

2. Om juryn

a. En jury som ska bestå av sju till nio domare bestämmer samtliga priser och utmärkelser vid ett SM. En av domarna är ordförande (överdomare).

b. Domarna utses av Svensk Magisk Cirkels styrelse. Vid valet av domare ska styrelsen ta hänsyn till domarnas kvalifikationer inom trollerikonsten samt deras kapacitet att bedöma tävlingsakter. Tidigare domarerfarenhet samt genomförd domareutbildning är meriterande. Vidare bör eftersträvas att juryn innehåller domare i olika åldrar och med varierande bakgrund.

c. För att kunna utse en vinnare av Grand Prix har juryn rätt att inhämta synpunkter från en person som inte själv är trolleriartist, men som har stor erfarenhet inom teater- eller underhållningsbranschen.

d. Överdomaren är ansvarig för att tävlingarna hålls enligt regler och rutiner i detta dokument. I händelse av att två tävlingsdeltagare får samma poäng är det överdomaren som avgör vem som ska utses som vinnare.

e. Medlem i juryn betalar ingen kongressavgift. Juryn har rätt till mat och förfriskningar om så behövs under deras arbete med att bedöma akterna vid SM.

f. Domarnas beslut går inte att överklaga.

f. Överdomaren är ansvarig för att resultatet från domarnas bedömning sammanställs. Överdomaren skickar en skriftlig rapport över resultatet av tävlingarna till Svensk Magisk Cirkels styrelse senast en månad efter det att tävlingarna genomförts.

g. Den som accepterar ett domareuppdrag godkänner därmed att döma enligt regler och rutiner i detta dokument.

3. Om de olika kategorierna

Svenska Mästerskap i trolleri hålls inom nedanstående tre huvudkategorier med dess underkategorier. Om domarna har uppfattningen att det är bättre för den tävlande att ändra dennes kategori, har domarna rätt att göra detta.

a. Scenmagi

Manipulation
En scenakt helt eller övervägande baserad på fingerfärdighet.

Generell Magi
En scenakt som, i de flesta fall, utgörs av en blandning av de övriga kategorierna. Rekvisitan som används är vanligtvis mindre än rekvisitan som används i en akt inom underkategorin Illusioner. Vissa akter som använder modern high-tech eller videoteknik kan även kategoriseras som Generell Magi.

Illusioner
En scenakt i vilken större rekvisita används (även då rekvisitan inte är synlig för publiken). Ofta är flera personer och/eller djur inblandade i framförandet.

Komisk Magi
En scenakt som har till huvudsyfte att få publiken att skratta. Akten kan vara baserad på någon av de andra underkategorierna inom Scenmagi.

Mentalmagi
En scenakt som baserar sig på en demonstation av till synes extraordinära eller övernaturliga mentala krafter, som till exempel telepati, clairvoyance, förutsägelser, telekinesi, minneskonst, snabbkalkylering eller simulering av mediala förmågor.

b. Close-up-magi

Hit räknas akter vars syfte är att framföras på nära håll för en mindre grupp åskådare. Den tävlande kan sitta eller stå bakom eller vid ett bord, ofta med en eller flera deltagare från publiken som sitter vid bordet. Akten kan också presenteras utan att den tävlande använder bord. De föremål som används är generellt små och de flesta effekter involverar åskådare.Det finns tre kategorier i Close-up-magi:

Kortmagi
En Close-up-akt som helt är baserad på att den tävlande använder sig av spelkort.

Micromagi
En Close-up-akt där, även om spelkort kan finnas med, huvuddelen av akten bygger på mer generell rekvisita.

Salongsmagi
En akt som ligger mellan Close-up-magi och Scenmagi. Akten är avsedd att framföras för en grupp åskådare i ett mindre rum, jämfört med scenmagi.

c. Barntrolleri

En akt vars primära syfte är att underhålla barn under förutsättningar som närmast kan liknas vid underkategorin Salongsmagi. Den tävlande kan använda rekvisita som kopplas samman med samtliga övriga underkategorier. Samtliga effekter involverar åskådarna (barnen) och de deltagare (barn) som erbjudits att hjälpa till.

4. Om deltagare och deras framförande

a. En tävlingsdeltagare är ensam ansvarig för sin akt och garanterar genom sitt deltagande att han eller hon har rättigheter att framföra akten.

b. Skulle en tävlingsdeltagare ställas till ansvar för innehållet i eller utformningen av sin akt ska tredje part, i detta fall Svensk Magisk Cirkel, hållas ansvarsfri.

c. Tävlingsdeltagare ska presentera en hel akt (inte bara ett enskilt trick) som ska vara minst fem och högst tio minuter lång. I kategorin Barntrolleri minst fem och högst 13 minuter lång.

d. En tävlingsdeltagare får endast presentera en akt inom Scenmagi, en akt inom Close-up-magi och en akt inom Barntrolleri.

e. Tävlingsdeltagare som presenterar en akt som av domarna bedöms vara en tydlig kopia av en annan akt, eller en signifikant del av en annan akt, diskvalificeras.

f. En presentation som baseras på i förväg gjorda överenskommelser mellan den tävlande och en åskådare från publiken (s.k. stooge) räknas inte som ett magiskt framförande och detta förhållande kan innebära att den tävlande diskvalificeras. Om domarna är tveksamma kan den tävlande bli ombedd att förklara den metod som använts och eller repetera framförandet inför domarna.

g. Tävlande ska vara beredd att framföra sin akt minst tio minuter före fastställd tid. Juryn kan diskvalificera en tävlande som inte är klar enligt ovan.

h. En akt börjar när den tävlande börjar agera på scenen eller när den eventuella musik som den tävlande använder sig av börjar, beroende på vilken av dessa händelser som inträffar först.

i. Längst fram på scenen finns två lampor, en gul och en röd. Efter nio minuter av en akt tänds den gula lampan. Efter tio minuter tänds den röda lampan, som visar att den tävlande överskridit tio minuter och därmed är diskvalificerad.

j. Vid presentation av de tävlande ska endast nämnas namnet på den tävlande, kategorin samt eventuellt var den tävlande kommer från.

5. Om priser och andra utmärkelser

a. Priser
Inom varje kategori kan juryn dela ut tre priser: ett förstapris, ett andrapris och ett tredjepris.

b. Speciella utmärkelser
Juryn kan dela ut speciella utmärkelser, till exempel för en ny teknik eller en ny princip som den tävlande använt sig av. Juryn kan också välja att utdela ett pris för ”mest originella akt”.

c. Grand Prix
Juryn utser en vinnare av Grand Prix för Scenmagi och en vinnare av Grand Prix för Close-up-magi. Inom kategorin Barntrolleri utdelas ej Grand Prix.

d. Andra utmärkelser
Inget annat pris eller annan utmärkelse får delas ut i samband med tävlingarna om inte Svensk Magisk Cirkels styrelse och överdomaren har godkänt detta.

e. Priser enligt punkt a-d ovan delas även ut separat till juniorer.

6. Om bedömningsprocessen

a. Bedömningsprocessen är tvådelad. I första fasen bestämmer juryn vilka akter inom respektive kategori som ska tilldelas första-, andra- och tredjepris. I andra fasen bestämmer juryn vilka akter som ska erhålla Grand Prix inom Scenmagi och Close-up-magi.

b. Varje jurymedlem ska göra en likvärdig bedömning av samtliga tävlande. Följande aspekter tas med vid bedömningen:

Teknisk skicklighet
Showmanship/Presentation
Underhållningsvärde
Konstnärligt uttryck/programkomposition
Originalitet
Magisk atmosfär

c. Varje domare kan ge upp till 100 poäng till varje tävlande. Den tävlandes poäng beräknas genom att totalsumman av de poäng den tävlande fått delas med antalet domare. Det maximala antalet poäng som en tävlande kan få är alltså 100 poäng.

d. En tävlande som får en snittpoäng under 50 bedöms inte ha uppnått godkänd SM-nivå och blir diskvalificerad.

e. Tävlande, som behandlar djur eller människor illa i sin akt, skall diskvalificeras.

f. Efter bedömningsprocessens första fas har varje domare rätt att ändra sin bedömning och att ändra sina poäng. Denna ändring skall godkännas av överdomaren och ske öppet under det avslutande jurysammanträdet.

g. När bedömningsprocessen är avslutad räknas de tävlandes poäng samman och överdomaren sammankallar samtliga jurymedlemmar till ett möte där pristagarna utses.

h. Priserna delas ut till de akter som fått högst poäng i respektive kategori. För att komma i fråga för ett förstapris inom en kategori måste den tävlande uppnå minst 80 poäng. För att komma i fråga för ett andrapris inom en kategori måste den tävlande uppnå minst 70 poäng. För att komma i fråga för ett tredjepris inom en kategori måste den tävlande uppnå minst 60 poäng.

i. Om ingen tävlande har nått upp till den nivå som krävs för ett givet pris, kommer detta pris inte att delas ut.

j. Vid SM deltar juniorer på samma villkor som seniorer och bedöms efter samma förutsättningar. När tävlingarna är avslutade och domarnas poäng sammanräknade görs en fullständig SM-poänglista, samt en separat JSM-poänglista där endast de tävlande som är juniorer finns med. Domarna kan då besluta att dela ut första-, andra- och tredjepris till de tre juniorer med högst poäng i respektive kategori. För att komma i fråga för ett förstapris inom en kategori måste den tävlande uppnå minst 70 poäng. För att komma i fråga för ett andrapris inom en kategori måste den tävlande uppnå minst 60 poäng. För att komma i fråga för ett tredjepris inom en kategori måste den tävlande uppnå minst 50 poäng. Man kan även dela ut ett Grand Prix Junior i Scenmagi samt Close up-magi till en av förstapristagarna i respektive huvudkategori. Juryn kan även besluta om att dela ut hedersomnämnande till deltagande junior.

k. Prislistan hålls hemlig fram tills dess att pristagarna ska presenteras och priserna delas ut.

l. För att komma i fråga för Grand Prix måste den tävlande ha erhållit ett förstapris i en kategori.

7. Om titlar

Endast den som vunnit ett förstapris har rätt att använda sig av titeln ”Svensk Mästare”, som ska följas av benämningen på kategorin, följt av år, till exempel ”Svensk Mästare i Manipulation 2012”, eller ”Svensk Mästare i Kortmagi 2012”.De som har vunnit Grand Prix har rätt att använda sig av titeln ”Svensk Mästare” samt ”Grand Prix vinnare” följt av år, till exempel ”Svensk Mästare i trolleri 2012” eller ”Svensk Mästare och vinnare av Grand Prix 2012”.

8. Om administration

a. Organisatörerna av den kongress vid vilken SM hålls utser officiell tidtagare. Organisatörerna av den kongress vid vilken SM hålls är ansvariga för att juryn med dess domare har möjlighet att genomföra sitt arbete under goda arbetsförhållanden.

b. Svensk Magisk Cirkels styrelse ansvarar för att tidtagarur, lampor för tidsangivelser samt diplom och troféer finns tillgängliga i samband med tävlingarna.

c. Varje medlem av juryn ska i god tid innan tävlingarna haft möjlighet att ta del av detta dokument.

d. Före tävlingarna bör juryns ordförande ha en kort genomgång med jurymedlemmarna angående rutiner etc.

Dessa regler är antagna av Svensk Magisk Cirkels styrelse, den 4 juni 2018.1.